Auktionsvillkor – Sälj

AUKTIONSVILLKOR – FÖRSÄLJNING

1. AUKTIONSHUSET GOMÉR & ANDERSSONS ÅTAGANDE

Auktionshuset G&A åtar sig att på nedan angivna villkor så som kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnat föremål. Auktionshuset G&A har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Auktionshuset G&A:s bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

2. INLÄMNING

2.1  Säljaren ansvarar för att ha full oinskränkt äganderätt till föremålsom lämnas till Auktionshuset G&A för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att säljaren äger full och oinskränkt rätt att sälja och mottaga likvid för föremålet.

2.2  Om säljaren ej äger föremålet som har lämnats in till försäljning skall säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Auktionshuset G&A är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3  Så snart Auktionshuset G&A beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Auktionshuset G&A och säljaren.

2.4  Auktionshuset G&A förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Auktionshuset G&A bedömer som väsentliga.

2.5  Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Auktionshuset G&A återkalla försäljningsuppdraget senare än tio (10) arbetsdagar före auktionen publiceras på nätauktion. Om föremål utdrages senare än tio (10) arbetsdagar före auktionens starttid debiteras säljaren på en kostnad om 1000 SEK per utdraget föremål

2.6  G&A förbehåller sig rätten att utan uppdragsgivarens medgivande bortsortera och bortforsla sådant auktionsgods som av G&A bedöms osäljbart eller av obetydligt värde. Dessa varor skänks till välgörenhetsorganisationer.

2.7  Auktionsgods som har anlänt till G&A men refuserats vid katalogisering förvaras i två (2) veckor hos G&A. Efter två (2) veckor kan G&A ej garantera att godset finns att tillgå. Säljaren meddelas per mail om refuserat gods.

2.8  G&A mottager inte föremål med ett värde under 300 SEK. Värdet bedöms av G&A. G&A har rätt att neka inlämning av föremål.

3. KATALOGISERING, AVBILDNING

3.1  Auktionshuset G&A har full och oinskränkt rätt att bestämma hurföremål skall beskrivas.

3.2  Alla fotografier och avbildningar är Auktionshuset G&A:segendom och får utan särskild ersättning användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

4.1 Vid försäljning på nätauktion utgår för varje auktionspostprovision från 5 % inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fotoavgift om 100 kronor inkl. moms.

4.2  Lägsta avgift per upprättat försäljningsavtal är 300 kronor inkl.moms.

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1  Inlämnade föremål är från mottagandet av Auktionshuset G&Aförsäkrat. Eventuell skada på föremålet ersätts ej med högrebelopp än lägsta försäkringsvärdet.

5.2  Auktionshuset G&A ansvarar för att inlämnade föremål förvaraspå ett betryggande sätt.

5.3  Auktionshuset G&A kan ej hållas ansvarigt för skador påtavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

6. BEVAKNING

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes

under ett visst pris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Om utropet anges i intervall får bevakningen inte överstiga det lägre priset i intervallet. Bevakningspriset, som skall godkännas av Auktionshuset G&A, skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter

överenskommelse med Auktionshuset G&A. Bevakning under

auktion ombesörjes av Auktionshuset G&A.
6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset avslutas auktionen

utan vinnare. Objekten läggs automatiskt ut på auktion tre (3) gånger. Säljaren kan efterfråga en fjärde auktionsomgång om bevakningspriset var högre än 300 kronor den senaste auktionsomgången, dock måste bevakningspriset sänkas under den fjärde gången.

6.3 Auktionshuset G&A förbehåller sig rätten att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen nått upp till bevakningspriset.

7. REDOVISNING

7.1 Säljaren erhåller en redogörelse per mail för auktionsresultatet 30 arbetsdagar efter auktionstillfället.

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker ca 30 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att köparen ej har utnyttjat ångerrätten, att ingen reklamation har skett och att full betalning har erhållits från köparen.

8.2 Om säljaren har förfallen skuld hos Auktionshuset G&A äger Auktionshuset G&A rätt att kvitta sådan skuld före betalning sker till säljaren.

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 G&A äger rätt att publicera ett föremål på nätauktion tre (3) gånger. Ej sålda föremål skall avhämtas av säljaren senast fem (5) kalenderdagar efter auktionen har avslutats för tredje gången. Det föremål som inte har sålts efter tre (3) auktionsomgångar och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har Auktionshuset G&A rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 Om Auktionshuset G&A gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Auktionshuset G&A rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Auktionshuset G&A kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Auktionshuset G&A tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Auktionshuset G&A är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenhet har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och om omständigheten därav förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid. Befriande omständighet skall anses vara bl.a. krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller jämställda omständigheter. Om Auktionshuset G&A:s fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader på grund av befriande omständigheter äger säljaren rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

12. TVIST

12.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

13. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

13.1 Personuppgifter som har lämnats vid kontakt med G&A inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas och lagras såväl manuellt som med datorteknik av auktionsverksamheten inom G&A enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Särskilda tjänster erbjuds av utomstående parter (externa tjänsteleverantörer). Det är nätauktionstjänsten Auctionet AB samt depositions- och betalningstjänsten DIBS. Säljaren samtycker till att vi får uppge och överföra säljarens personuppgifter till dessa företag.